เมนูหลัก

รายชื่อนิสิต
วิทยาเขตสถาบันสมทบ
ระดับการศึกษาสถาบันสมทบ
คณะคณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตร2101202 : พย.บ. หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 - ป.ตรี : สถาบันสมทบวิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี
ปีการศึกษา 2561
ภาคการศึกษาที่ 2
เลขที่  รหัสประจำตัวชื่อเกียรตินิยมวันจบการศึกษาสถานะ
1 61000147 นางสาวกนกพร เจริญพงษ์- 31 พฤษภาคม 2562 อนุมัติ
2 61000148 นางสาวกมลรัตน์ ปลายเนิน- 31 พฤษภาคม 2562 อนุมัติ
3 61000149 นางสาวกมลวรรณ พิณแพทย์- 31 พฤษภาคม 2562 อนุมัติ
4 61000150 นางสาวกมลวรรณ หอมทิพย์- 31 พฤษภาคม 2562 อนุมัติ
5 61000151 นางสาวกรรณิกา พิสานศาสน์- 31 พฤษภาคม 2562 อนุมัติ
6 61000152 นางสาวกรรณิกา สฤษดิ์สุข- 31 พฤษภาคม 2562 อนุมัติ
7 61000153 นางสาวกาญจน์กนก สุขสันติ์อันดับ 2 31 พฤษภาคม 2562 อนุมัติ
8 61000154 นางสาวกาญจนา เทียนทองเลิศอันดับ 2 31 พฤษภาคม 2562 อนุมัติ
9 61000155 นางสาวกาญจนาพร นิตยสกุล- 31 พฤษภาคม 2562 อนุมัติ
10 61000156 นางสาวกุณฑลี ศิริคง- 31 พฤษภาคม 2562 อนุมัติ
11 61000157 นางสาวกุลณัฐ อุ้มสิน- 31 พฤษภาคม 2562 อนุมัติ
12 61000158 นางสาวกุสุมา เดชสวัสดิ์- 31 พฤษภาคม 2562 อนุมัติ
13 61000159 นางสาวเกษศิรินทร์ วิลาทอง- 31 พฤษภาคม 2562 อนุมัติ
14 61000160 นางสาวขวัญใจ คงศักดิ์อันดับ 2 31 พฤษภาคม 2562 อนุมัติ
15 61000161 นายขวัญชัย ระหว่างงาน- 31 พฤษภาคม 2562 อนุมัติ
16 61000162 นางสาวขวัญฤดี รำพึงกิจ- 31 พฤษภาคม 2562 อนุมัติ
17 61000163 นางสาวจรรยา เม่นเปลี่ยน- 31 พฤษภาคม 2562 อนุมัติ
18 61000164 นางสาวจันทิมา ไชยริปู- 31 พฤษภาคม 2562 อนุมัติ
19 61000165 นางสาวจิณณ์ธิกา ตรัสสรณวาทิน- 31 พฤษภาคม 2562 อนุมัติ
20 61000166 นางสาวจิตติมา สุขใจ- 31 พฤษภาคม 2562 อนุมัติ
21 61000167 นางสาวจุฑามาศ นิลอรรถ- 31 พฤษภาคม 2562 อนุมัติ
22 61000168 นางสาวชมพูนุท สิงห์ทอง- 31 พฤษภาคม 2562 อนุมัติ
23 61000169 นางสาวชัชฎา มุสิการยกูล- 31 พฤษภาคม 2562 อนุมัติ
24 61000170 นางสาวชุติมา อ่อนละม่อม- 31 พฤษภาคม 2562 อนุมัติ
25 61000171 นางสาวฐิดาภา จำปาสี- 31 พฤษภาคม 2562 อนุมัติ
26 61000172 นายฐิตินันท์ ศิลา- 31 พฤษภาคม 2562 อนุมัติ
27 61000173 นางสาวณัจวรรณ ภิรมย์สุข- 31 พฤษภาคม 2562 อนุมัติ
28 61000174 นายณัฐพงษ์ ทะวีพูล- 31 พฤษภาคม 2562 อนุมัติ
29 61000175 นายณัฐภัทร ชนะสิทธิ์- 31 พฤษภาคม 2562 อนุมัติ
30 61000176 นางสาวณัฐริกา บุญประเสริฐ- 31 พฤษภาคม 2562 อนุมัติ
31 61000177 นางสาวดวงกมล พิศวงค์- 31 พฤษภาคม 2562 อนุมัติ
32 61000178 นางสาวดารารัตน์ โกวาสกุล- 31 พฤษภาคม 2562 อนุมัติ
33 61000179 นางสาวดารินทร์ สังระมาตร์- 31 พฤษภาคม 2562 อนุมัติ
34 61000180 นางสาวเด่นนภา กลมเกลี้ยง- 31 พฤษภาคม 2562 อนุมัติ
35 61000181 นางสาวธนิดา กันภัย- 31 พฤษภาคม 2562 อนุมัติ
36 61000182 นางสาวธนิดา จึงทองดี- 31 พฤษภาคม 2562 อนุมัติ
37 61000183 นางสาวธัญญธร เนินไชยอันดับ 2 31 พฤษภาคม 2562 อนุมัติ
38 61000184 นางสาวธัญญรัตน์ ยมภักดี- 31 พฤษภาคม 2562 อนุมัติ
39 61000185 นางสาวธัญญารัตน์ อินอนุโชติ- 31 พฤษภาคม 2562 อนุมัติ
40 61000186 นางสาวธัญญาเรศ ประจงใจ- 31 พฤษภาคม 2562 อนุมัติ
41 61000187 นางสาวธัญวรัตน์ วุฒิเกษตรสกุล- 31 พฤษภาคม 2562 อนุมัติ
42 61000188 นางสาวธันยพร ฤทธิ์ปล้อง- 31 พฤษภาคม 2562 อนุมัติ
43 61000189 นางสาวนรีกานต์ ตรีเพชร- 31 พฤษภาคม 2562 อนุมัติ
44 61000190 นางสาวนฤนาถ บำรุงญาติ- 31 พฤษภาคม 2562 อนุมัติ
45 61000191 นางสาวนลินทิพย์ ประวัติชัย- 31 พฤษภาคม 2562 อนุมัติ
46 61000192 นางสาวนวลนภา เลางาม- 31 พฤษภาคม 2562 อนุมัติ
47 61000193 นางสาวนวลอนงค์ คงน้อย- 31 พฤษภาคม 2562 อนุมัติ
48 61000194 นางสาวนันทินี รักก้อน- 31 พฤษภาคม 2562 อนุมัติ
49 61000195 นางสาวนาชาดา รัตนวิจิตร- 31 พฤษภาคม 2562 อนุมัติ
50 61000196 นางสาวนิโลบล ชอบบุญ- 31 พฤษภาคม 2562 อนุมัติ
51 61000197 นางสาวบุษยากร บัวผัน- 31 พฤษภาคม 2562 อนุมัติ
52 61000198 นางสาวประภัสรา อินทร์สวาท- 31 พฤษภาคม 2562 อนุมัติ
53 61000199 นางสาวประภัสสร ทรัพย์คง- 31 พฤษภาคม 2562 อนุมัติ
54 61000200 นางสาวประภัสสร วรรณศุข- 31 พฤษภาคม 2562 อนุมัติ
55 61000201 นางสาวประภาศรี พรหมเวช- 31 พฤษภาคม 2562 อนุมัติ
56 61000202 นางสาวปรียาพร เนียนไธสงอันดับ 2 31 พฤษภาคม 2562 อนุมัติ
57 61000203 นางสาวพชรพร รัตนธรรมเจริญ- 31 พฤษภาคม 2562 อนุมัติ
58 61000204 นางสาวพนิดา ภูมี- 31 พฤษภาคม 2562 อนุมัติ
59 61000205 นางสาวพนิตตา อังคะหิรัญ- 31 พฤษภาคม 2562 อนุมัติ
60 61000206 นางสาวพัชรินทร์ พงษ์สุวรรณ- 31 พฤษภาคม 2562 อนุมัติ
61 61000207 นางสาวพิชญานิน นุ่มไทย- 31 พฤษภาคม 2562 อนุมัติ
62 61000208 นางสาวพิราวรรณ ทองซา- 31 พฤษภาคม 2562 อนุมัติ
63 61000209 นายภัทรพล เสียงล้ำ- 31 พฤษภาคม 2562 อนุมัติ
64 61000210 นางสาวภัทรวรรณ วันชัย- 31 พฤษภาคม 2562 อนุมัติ
65 61000211 นางสาวภิรมณ์รัตน์ เหมรักษ์- 31 พฤษภาคม 2562 อนุมัติ
66 61000212 นางสาวภูษณิศา นัทธีศรี- 31 พฤษภาคม 2562 อนุมัติ
67 61000213 นางสาวมนัสนันท์ ตาหน่วย- 31 พฤษภาคม 2562 อนุมัติ
68 61000214 นางสาวมนิสา ราชนิยม- 31 พฤษภาคม 2562 อนุมัติ
69 61000215 นางสาวมัสมล สัจจา- 31 พฤษภาคม 2562 อนุมัติ
70 61000216 นางสาวมินตา ปิ่นทะกูล- 31 พฤษภาคม 2562 อนุมัติ
71 61000217 นางสาวมีนา รัตนเบ็ญจะอันดับ 2 31 พฤษภาคม 2562 อนุมัติ
72 61000218 นางสาวยุพรัตน์ ถมตะขบ- 31 พฤษภาคม 2562 อนุมัติ
73 61000219 นางสาวรวิพร ประโหมด- 31 พฤษภาคม 2562 อนุมัติ
74 61000220 นางสาวรัฏฐา ขันทองนาคอันดับ 2 31 พฤษภาคม 2562 อนุมัติ
75 61000221 นายรัฐศาสตร์ สริมอรุณ- 31 พฤษภาคม 2562 อนุมัติ
76 61000222 นางสาวรัตนาวดี วันงาม- 31 พฤษภาคม 2562 อนุมัติ
77 61000223 นางสาวรินทร์ฤดี ประมาณพล- 31 พฤษภาคม 2562 อนุมัติ
78 61000224 นายรินภัทร พินิจ- 31 พฤษภาคม 2562 อนุมัติ
79 61000225 นางสาวฤทัยวรรณ สวัสดิ์พงษ์- 31 พฤษภาคม 2562 อนุมัติ
80 61000226 นางสาวลัดดา ทอนไธสง- 31 พฤษภาคม 2562 อนุมัติ
81 61000227 นางสาววณิชยา กำจัดภัย- 31 พฤษภาคม 2562 อนุมัติ
82 61000228 นางสาววนิดา ละอออ่อนอันดับ 2 31 พฤษภาคม 2562 อนุมัติ
83 61000229 นางสาววรรณิการ์ กลางทุ่ง- 31 พฤษภาคม 2562 อนุมัติ
84 61000230 นางสาววรารัตน์ กันเกตุ- 31 พฤษภาคม 2562 อนุมัติ
85 61000231 นางสาววริศรา สุทธิฉันท์- 31 พฤษภาคม 2562 อนุมัติ
86 61000232 นางสาววัทนพร โพธิ์แจ้ง- 31 พฤษภาคม 2562 อนุมัติ
87 61000233 นางสาววิภาพร เกิดบัว- 31 พฤษภาคม 2562 อนุมัติ
88 61000234 นางสาววิภาวรรณ เถียรทิน- 31 พฤษภาคม 2562 อนุมัติ
89 61000235 นางสาววิภาวี ธรรมวิริยะ- 31 พฤษภาคม 2562 อนุมัติ
90 61000236 นางสาววิมลณัฐ มากขนอน- 31 พฤษภาคม 2562 อนุมัติ
91 61000237 นางสาววิไล บริบูรณ์พัฒนกิจ- 31 พฤษภาคม 2562 อนุมัติ
92 61000238 นางสาววีรอร ต้นสอนอันดับ 2 31 พฤษภาคม 2562 อนุมัติ
93 61000239 นางสาวศศิพิมพ์ มุกดาสนิท- 31 พฤษภาคม 2562 อนุมัติ
94 61000240 นางสาวศศิลักษณ์ จูเจริญ- 31 พฤษภาคม 2562 อนุมัติ
95 61000241 นางสาวศศิวรรณ เกยูรวรรณ- 31 พฤษภาคม 2562 อนุมัติ
96 61000242 นางสาวศิริมา กิตติเวช- 31 พฤษภาคม 2562 อนุมัติ
97 61000243 นางสาวศิริลักษณ์ ศิริสวัสดิ์- 31 พฤษภาคม 2562 อนุมัติ
98 61000244 นางสาวศุภิสรา สืบวงษ์รุ่ง- 31 พฤษภาคม 2562 อนุมัติ
99 61000245 นางสาวสมฤดี อินทโพธิ์- 31 พฤษภาคม 2562 อนุมัติ
100 61000246 นายสมัคร ศิริจันทร์โท- 31 พฤษภาคม 2562 อนุมัติ
101 61000247 นางสาวสลิลทิพย์ จันทร์ชูผล- 31 พฤษภาคม 2562 อนุมัติ
102 61000248 นายสัณหณัฐ ขันติธรรมกุล- 31 พฤษภาคม 2562 อนุมัติ
103 61000249 นางสาวสินิทตา สว่างแสง- 31 พฤษภาคม 2562 อนุมัติ
104 61000250 นางสาวสิรดา ประสงค์ดี- 31 พฤษภาคม 2562 อนุมัติ
105 61000251 นางสาวสิริญญา ดวงเจริญ- 31 พฤษภาคม 2562 อนุมัติ
106 61000252 นางสาวสิริญญา บุญทิพย์- 31 พฤษภาคม 2562 อนุมัติ
107 61000253 นางสาวสิริพร สุขหลาย- 31 พฤษภาคม 2562 อนุมัติ
108 61000254 นางสาวสิริรักษ์ ยะหัตตะ- 31 พฤษภาคม 2562 อนุมัติ
109 61000255 นางสาวสุคลธร สุวรรณรังรอง- 31 พฤษภาคม 2562 อนุมัติ
110 61000256 นางสาวสุทธิพร วงษ์นายะ- 31 พฤษภาคม 2562 อนุมัติ
111 61000257 นางสาวสุภาพร โมราอันดับ 1 31 พฤษภาคม 2562 อนุมัติ
112 61000258 นางสาวสุภาพร สิงห์นิกร- 31 พฤษภาคม 2562 อนุมัติ
113 61000259 นางสาวสุมิตรา เวชศรี- 31 พฤษภาคม 2562 อนุมัติ
114 61000260 นางสาวสุมินตรา แก้วขาว- 31 พฤษภาคม 2562 อนุมัติ
115 61000261 นางสาวสุรีรัตน์ คงเมือง- 31 พฤษภาคม 2562 อนุมัติ
116 61000262 นางสาวเสาวรส ทาตุ๊- 31 พฤษภาคม 2562 อนุมัติ
117 61000263 นางสาวเสาวลักษณ์ สวดสวัสดิ์- 31 พฤษภาคม 2562 อนุมัติ
118 61000264 นางสาวโสภิตา หัสดิพันธ์- 31 พฤษภาคม 2562 อนุมัติ
119 61000265 นางสาวอโณทัย โภคา- 31 พฤษภาคม 2562 อนุมัติ
120 61000266 นางสาวอธิชา ช่วงจันทร์ทึก- 31 พฤษภาคม 2562 อนุมัติ
121 61000267 นางสาวอภิญญา อมรเลิศวัฒนกุล- 31 พฤษภาคม 2562 อนุมัติ
122 61000268 นางสาวอภิรุจี ห้าวหาญ- 31 พฤษภาคม 2562 อนุมัติ
123 61000269 นางสาวอรนิชา นามมนตรี- 31 พฤษภาคม 2562 อนุมัติ
124 61000270 นางสาวอรยา สุวรรณวัตรอันดับ 2 31 พฤษภาคม 2562 อนุมัติ
125 61000271 นางสาวอรวรรณ ระบุผล- 31 พฤษภาคม 2562 อนุมัติ
126 61000272 นางสาวอสมาภรณ์ ดีเด่น- 31 พฤษภาคม 2562 อนุมัติ
127 61000273 นางสาวอังคณา เสริมสุขอันดับ 2 31 พฤษภาคม 2562 อนุมัติ
128 61000274 นางสาวอัจฉรา อุทุมพร- 31 พฤษภาคม 2562 อนุมัติ
129 61000275 นางสาวอาร์ชวี เสริมสกุลอันดับ 2 31 พฤษภาคม 2562 อนุมัติ
130 61000276 นางสาวเอมิกา น้อยพิกุล- 31 พฤษภาคม 2562 อนุมัติ