เมนูหลัก

รายชื่อนิสิต
วิทยาเขตบางแสน
ระดับการศึกษาประกาศนียบัตร (ต่ำกว่า ป.ตรี)
คณะคณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตร2101010 : ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (พ.ศ. 2551) - ต่ำกว่า ป.ตรี
ปีการศึกษา 2555
ภาคการศึกษาที่ 1
เลขที่  รหัสประจำตัวชื่อเกียรตินิยมวันจบการศึกษาสถานะ
1 54010240 นางสาวกนกวรรณ สุดใจ- 3 กันยายน 2555 อนุมัติ
2 54010241 นางสาวกมลทิพย์ อยู่สุข- 3 กันยายน 2555 อนุมัติ
3 54010242 นางสาวก้อย รุ่งเรือง- 3 กันยายน 2555 อนุมัติ
4 54010243 นางสาวเกวลิน โคตรประจิม- 19 ตุลาคม 2555 อนุมัติ
5 54010244 นางศิริพิมมา หนูนาค- 3 กันยายน 2555 อนุมัติ
6 54010245 นางสาวคีติกา เจริญผล- 3 กันยายน 2555 อนุมัติ
7 54010247 นางจิตรคนึง สุวรรณศรี- 3 กันยายน 2555 อนุมัติ
8 54010248 นางสาวจิราพร สุรพล- 3 กันยายน 2555 อนุมัติ
9 54010249 นางจุฑามาศ คุณาสิทธิ์- 3 กันยายน 2555 อนุมัติ
10 54010251 นางสาวชัญญานุช มะโนศรี- 3 กันยายน 2555 อนุมัติ
11 54010252 นางสาวฐาปนี รุ่งอรุณ- 3 กันยายน 2555 อนุมัติ
12 54010253 นางสาวณิชกานต์ บุตรรินทร์- 3 กันยายน 2555 อนุมัติ
13 54010254 นางสาวดวงกมล หุมนา- 3 กันยายน 2555 อนุมัติ
14 54010255 นางทองดี อินทรกำแหง- 3 กันยายน 2555 อนุมัติ
15 54010256 นางทัศนีย์ เขวาลำธาร- 3 กันยายน 2555 อนุมัติ
16 54010257 นางสาวทิวากรณ์ ปิตตะหลก- 3 กันยายน 2555 อนุมัติ
17 54010259 นางสาวธัญลักษณ์ กระชั้น- 3 กันยายน 2555 อนุมัติ
18 54010260 นางสาวธันยพร สังวรฤดี- 3 กันยายน 2555 อนุมัติ
19 54010261 นางนภสร อนันตกูล- 3 กันยายน 2555 อนุมัติ
20 54010262 นางสาวนลินรัตน์ ธนรุ่งวิทย์- 3 กันยายน 2555 อนุมัติ
21 54010264 นางประพาภรณ์ สิงห์นาครอง- 3 กันยายน 2555 อนุมัติ
22 54010266 นางปิลันธสุทธิ์ เจนบ้านผือ- 3 กันยายน 2555 อนุมัติ
23 54010267 นางสาวพัชรินทร์ บุญขาว- 3 กันยายน 2555 อนุมัติ
24 54010268 นางสาวภาวิณี ความชอบ- 3 กันยายน 2555 อนุมัติ
25 54010269 นางมยุรี ทวีสุข- 3 กันยายน 2555 อนุมัติ
26 54010271 นางสาวรัชนี ขาวสะอาด- 24 ธันวาคม 2555 อนุมัติ
27 54010272 นางสาวรัตนาภรณ์ ศรีสุขโข- 3 กันยายน 2555 อนุมัติ
28 54010273 นางรุ่งอรุณ แสงจ้า- 3 กันยายน 2555 อนุมัติ
29 54010275 นางสาววรรณวดี พวงทิพย์ศิริพร- 3 กันยายน 2555 อนุมัติ
30 54010276 นางวรางคณา ฐิตสาโร- 3 กันยายน 2555 อนุมัติ
31 54010277 นางสาววราภรณ์ คงสวัสดิ์- 3 กันยายน 2555 อนุมัติ
32 54010278 นางสาววลัยรัตน์ ตาสา- 3 กันยายน 2555 อนุมัติ
33 54010281 นางสาวศิริเพ็ญ แฉ่งสงวน- 3 กันยายน 2555 อนุมัติ
34 54010283 นางสาวสรัลยา แดนผ่องใส- 3 กันยายน 2555 อนุมัติ
35 54010285 นางสาวสาวิณี มูลตรีภักดี- 3 กันยายน 2555 อนุมัติ
36 54010287 นางสาวสิริภากร กุลทะนา- 3 กันยายน 2555 อนุมัติ
37 54010288 นางสาวสุกัญญา ชื่นใจชน- 3 กันยายน 2555 อนุมัติ
38 54010289 นางสาวสุดาพร วรรณประภา- 3 กันยายน 2555 อนุมัติ
39 54010290 นายสุนทร แจ่มจำรัส- 3 กันยายน 2555 อนุมัติ
40 54010291 นางสาวสุริตา รสจันทร์- 3 กันยายน 2555 อนุมัติ
41 54010292 นางสาวสุรีวรรณ ศิริพรมนัส- 3 กันยายน 2555 อนุมัติ
42 54010296 นางอรนิตย์ บุญสนอง- 3 กันยายน 2555 อนุมัติ
43 54010298 นางสาวอารยา ศรีคะชา- 3 กันยายน 2555 อนุมัติ
44 54010299 นางสาวอารีรัตน์ ชรากลาง- 3 กันยายน 2555 อนุมัติ