เมนูหลัก

รายชื่อนิสิต
วิทยาเขตบางแสน
ระดับการศึกษาปริญญาตรี พิเศษ
คณะคณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตร2301001 : หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ต่อเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2545 - ป.ตรี 2 ปี พิเศษ
ปีการศึกษา 2548
ภาคการศึกษาที่ 1
เลขที่  รหัสประจำตัวชื่อเกียรตินิยมวันจบการศึกษาสถานะ
1 46510017 นางกมลรัตน์ ท่าพิมาย- 2 พฤศจิกายน 2548 อนุมัติ
2 46510035 นางสาวกาญจนา โขนงน้อย- 2 พฤศจิกายน 2548 อนุมัติ
3 46510043 นางสาวกาญจนา อินทวงศ์- 2 พฤศจิกายน 2548 อนุมัติ
4 46510051 นางสาวกาญจนา สาระวงศ์- 2 พฤศจิกายน 2548 อนุมัติ
5 46510067 นางสาวกิตติ์นรี สุขเจริญ- 2 พฤศจิกายน 2548 อนุมัติ
6 46510116 นายไกรศร จันทร์นฤมิตร- 2 พฤศจิกายน 2548 อนุมัติ
7 46510124 นางขวัญใจ แจ่มทิม- 2 พฤศจิกายน 2548 อนุมัติ
8 46510132 นางสาวงามจิต ลาภสิริวงศ์สกุล- 2 พฤศจิกายน 2548 อนุมัติ
9 46510140 นางจันทร์กนก สังฆคุณ- 2 พฤศจิกายน 2548 อนุมัติ
10 46510166 นางสาวจันทิราพรรณ์ เพาะบุญ- 2 พฤศจิกายน 2548 อนุมัติ
11 46510174 นางสาวจุรีพร สายเสมา- 2 พฤศจิกายน 2548 อนุมัติ
12 46510182 นางสาวชื่นกมล รวยสำราญ- 2 พฤศจิกายน 2548 อนุมัติ
13 46510190 นางสาวชุลีพร เพ็ญสวัสดิ์- 2 พฤศจิกายน 2548 อนุมัติ
14 46510205 นางณัฐรีพร ประดุจพรม- 2 พฤศจิกายน 2548 อนุมัติ
15 46510213 นางดลหทัย หยอยสระ- 2 พฤศจิกายน 2548 อนุมัติ
16 46510221 นางสาวดวงนภา นิลคูหา- 2 พฤศจิกายน 2548 อนุมัติ
17 46510237 นางสาวทวินันท์ ประชุมพันธุ์- 2 พฤศจิกายน 2548 อนุมัติ
18 46510247 นางสาวทัศนีย์ มีชัย- 2 พฤศจิกายน 2548 อนุมัติ
19 46510255 นางสาวทิพวรรณ นักเสียง- 2 พฤศจิกายน 2548 อนุมัติ
20 46510263 นางสาวธนัญญา ไวยรา- 2 พฤศจิกายน 2548 อนุมัติ
21 46510271 นางนงคราญ ภูมิภักดิ์- 2 พฤศจิกายน 2548 อนุมัติ
22 46510287 นางสาวนนทกร เตชะอำไพ- 2 พฤศจิกายน 2548 อนุมัติ
23 46510297 นางสาวนฤมล นามงาม- 2 พฤศจิกายน 2548 อนุมัติ
24 46510302 จ่าเอกหญิงนะภา ทองคำ- 2 พฤศจิกายน 2548 อนุมัติ
25 46510310 นางนัยนา เบญจขันธ์- 2 พฤศจิกายน 2548 อนุมัติ
26 46510328 นางนาฏยา บรรจงผล- 2 พฤศจิกายน 2548 อนุมัติ
27 46510336 นางสาวน้ำทิพย์ เพิ่มทรัพย์- 2 พฤศจิกายน 2548 อนุมัติ
28 46510344 นางน้ำฝน วิจิตร- 2 พฤศจิกายน 2548 อนุมัติ
29 46510352 นางนิภา สุขดี- 2 พฤศจิกายน 2548 อนุมัติ
30 46510360 นางสาวนิภาพร ลิ้มวัฒนะ- 2 พฤศจิกายน 2548 อนุมัติ
31 46510378 นางสาวบุบผา สุดหล้า- 2 พฤศจิกายน 2548 อนุมัติ
32 46510386 นางสาวปณิดา ดวงใจ- 2 พฤศจิกายน 2548 อนุมัติ
33 46510394 นางสาวปภาพร ท้วมพงษ์- 2 พฤศจิกายน 2548 อนุมัติ
34 46510407 พันจ่าเอกประทีป พึ่งบาง- 2 พฤศจิกายน 2548 อนุมัติ
35 46510417 นางสาวประทุมทิพย์ ใยเยี่ยม- 2 พฤศจิกายน 2548 อนุมัติ
36 46510425 นางสาวปริยสุดา สิงห์ดา- 2 พฤศจิกายน 2548 อนุมัติ
37 46510433 นายปรีชา สร้อยสน- 2 พฤศจิกายน 2548 อนุมัติ
38 46510441 นางสาวปรีดาภรณ์ การวัฒนี- 2 พฤศจิกายน 2548 อนุมัติ
39 46510457 นางสาวปาณิศา บัวศรี- 2 พฤศจิกายน 2548 อนุมัติ
40 46510475 นางสาวปัทมาวดี ดวงทอง- 2 พฤศจิกายน 2548 อนุมัติ
41 46510483 นางสาวปิยชาติ หอมกิจ- 2 พฤศจิกายน 2548 อนุมัติ
42 46510491 นางผจงจิตต์ บุญน้อม- 2 พฤศจิกายน 2548 อนุมัติ
43 46510506 นางสาวพจนี ธาระมรรค- 2 พฤศจิกายน 2548 อนุมัติ
44 46510522 นางสาวพนิดา สีน้ำย้อม- 2 พฤศจิกายน 2548 อนุมัติ
45 46510530 นางสาวพรทิพย์ นิลยิ่งดี- 2 พฤศจิกายน 2548 อนุมัติ
46 46510548 นางสาวพรทิพย์ ขำค้า- 2 พฤศจิกายน 2548 อนุมัติ
47 46510556 นางพรนภา ผาสุขโอษฐ์- 2 พฤศจิกายน 2548 อนุมัติ
48 46510564 นางสาวพรรณงาม กีนารักษ์- 2 พฤศจิกายน 2548 อนุมัติ
49 46510572 นางสาวพรรณี จ้ายหนองบัว- 2 พฤศจิกายน 2548 อนุมัติ
50 46510580 นางสาวพรศิลป์ รัตนรักษ์- 2 พฤศจิกายน 2548 อนุมัติ
51 46510598 นางสาวพัชณา วุฒิศักดิ์ชัยกุล- 2 พฤศจิกายน 2548 อนุมัติ
52 46510603 นางสาวพัชรี เปรมเหี่ยว- 2 พฤศจิกายน 2548 อนุมัติ
53 46510611 นางสาวพัลลภา ศริพันธุ์- 2 พฤศจิกายน 2548 อนุมัติ
54 46510627 นางสาวพูนสุข ทองคำสุข- 2 พฤศจิกายน 2548 อนุมัติ
55 46510637 นางเพ็ญประภา จันทร์แดง- 2 พฤศจิกายน 2548 อนุมัติ
56 46510645 นางมนตรา เงินสมบัติ- 2 พฤศจิกายน 2548 อนุมัติ
57 46510653 นางมาลัย สกุลพิทักษ์- 2 พฤศจิกายน 2548 อนุมัติ
58 46510661 นางสาวมาลี คงรัตน์- 2 พฤศจิกายน 2548 อนุมัติ
59 46510677 นางสาวรัชดาพร เซียวศิริถาวร- 2 พฤศจิกายน 2548 อนุมัติ
60 46510695 นางสาวรัชนี อาทิน- 2 พฤศจิกายน 2548 อนุมัติ
61 46510700 นางรำพึง ศรีวัฒนะ- 2 พฤศจิกายน 2548 อนุมัติ
62 46510718 นางสาวรุ่งตวัน สิงห์ทองลา- 2 พฤศจิกายน 2548 อนุมัติ
63 46510726 นางรุ่งทิวา บุรเทพ- 2 พฤศจิกายน 2548 อนุมัติ
64 46510734 นางลักขณา ฤาเดช- 2 พฤศจิกายน 2548 อนุมัติ
65 46510742 นางลัดดาวัลย์ สัมฤทธิ์ยากรณ์- 2 พฤศจิกายน 2548 อนุมัติ
66 46510750 พันจ่าเอกวงกต ชั้นดี- 2 พฤศจิกายน 2548 อนุมัติ
67 46510768 นางสาววนิชา ธันยาวาท- 2 พฤศจิกายน 2548 อนุมัติ
68 46510776 นางวรรชมล อัญชลิสังกาศ- 2 พฤศจิกายน 2548 อนุมัติ
69 46510784 เรือเอกวันชัย แป้นถึง- 2 พฤศจิกายน 2548 อนุมัติ
70 46510807 นางวาสนา อ่อนใจเอื้อ- 2 พฤศจิกายน 2548 อนุมัติ
71 46510823 นางสาววาสนา เถื่อนใหญ่- 2 พฤศจิกายน 2548 อนุมัติ
72 46510831 นางวิชชุดา กอนแสง- 2 พฤศจิกายน 2548 อนุมัติ
73 46510847 นางสาววิลาวัณย์ พันธ์ขันธ์- 2 พฤศจิกายน 2548 อนุมัติ
74 46510865 นางสาวศุภมาส เหมือนอ่วม- 2 พฤศจิกายน 2548 อนุมัติ
75 46510873 นางสาวสกุลวลัย เชี่ยวบางยาง- 2 พฤศจิกายน 2548 อนุมัติ
76 46510881 นางสาวสตรีรักษ์ แสงธำรง- 2 พฤศจิกายน 2548 อนุมัติ
77 46510894 นางสมคิด ถาวร- 2 พฤศจิกายน 2548 อนุมัติ
78 46510904 นางสาวสมใจ สุขลี่- 2 พฤศจิกายน 2548 อนุมัติ
79 46510920 นางสรัญญา ชิดชอบ- 2 พฤศจิกายน 2548 อนุมัติ
80 46510938 นางสาวสริดา สมประสงค์- 2 พฤศจิกายน 2548 อนุมัติ
81 46510946 พันจ่าตรีหญิงภัทรวดี สวนสระน้อย- 2 พฤศจิกายน 2548 อนุมัติ
82 46510954 นางสาวสวนีย์ เจริญประโยชน์- 2 พฤศจิกายน 2548 อนุมัติ
83 46510962 นางสาวสายนที ประดิษฐ์- 2 พฤศจิกายน 2548 อนุมัติ
84 46510970 พันจ่าตรีหญิงสุจิตรา โยธิน- 2 พฤศจิกายน 2548 อนุมัติ
85 46510988 นางสาวสุทิศา สมประดิษฐ- 2 พฤศจิกายน 2548 อนุมัติ
86 46510996 นางสาวสุปราณี อินตาโล- 2 พฤศจิกายน 2548 อนุมัติ
87 46511007 นางสุรีพร เอมโอช- 2 พฤศจิกายน 2548 อนุมัติ
88 46511015 นางสาวสุวนัส เพ็ชรส้ม- 2 พฤศจิกายน 2548 อนุมัติ
89 46511023 นางสาวหทัยรัตน์ หาญฮึก- 2 พฤศจิกายน 2548 อนุมัติ
90 46511031 นางสาวหทัยรัตน์ สอนคำ- 2 พฤศจิกายน 2548 อนุมัติ
91 46511065 นางสาวอรจิรา ค้าเจริญ- 2 พฤศจิกายน 2548 อนุมัติ
92 46511073 นางอรชร โตพิทักษ์- 2 พฤศจิกายน 2548 อนุมัติ
93 46511081 นางสาวอรวรรณ แก้วสะอาด- 2 พฤศจิกายน 2548 อนุมัติ
94 46511094 นางอรวรรณ มุ้ยแก้ว- 2 พฤศจิกายน 2548 อนุมัติ
95 46511104 นางอรวรรณ สิงห์วิเศษ- 2 พฤศจิกายน 2548 อนุมัติ
96 46511120 นางอรุณวดี สนธิภักดี- 2 พฤศจิกายน 2548 อนุมัติ
97 46511138 นางสาวอัมพร กลัดเข็มทอง- 2 พฤศจิกายน 2548 อนุมัติ
98 46511146 นางอัมพวัน ทับทิมเทศ- 2 พฤศจิกายน 2548 อนุมัติ
99 46511154 นางสาวอาภรณ์รัตน์ รัตนสร้อย- 2 พฤศจิกายน 2548 อนุมัติ
100 46511162 นางสาวกมลวรรณ อัตตะโน- 2 พฤศจิกายน 2548 อนุมัติ
101 46511170 นางสาวเอื้องฟ้า เจริญสุวรรณกุล- 2 พฤศจิกายน 2548 อนุมัติ
102 46511188 นางสาวเอื้องฟ้า อิ่มบ้านเบิก- 2 พฤศจิกายน 2548 อนุมัติ