เมนูหลัก

รายชื่อนิสิต
วิทยาเขตบางแสน
ระดับการศึกษาปริญญาเอก เต็มเวลา
คณะคณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตร5001006 : ปร.ด. (พยาบาลศาสตร์)(นานาชาติ) ปรับปรุง55-แบบ 2.1 เต็มเวลา
ปีการศึกษา 2563
ภาคการศึกษาที่ 3
เลขที่  รหัสประจำตัวชื่อเกียรตินิยมวันจบการศึกษาสถานะ
1 58810013 นางสาวศิรินทร์ณา ทัศนียรัตน์- 1 มิถุนายน 2564 อนุมัติ
2 60810004 นางสาวณัฐฐพัชร์ จันทร์ฉาย- 28 มิถุนายน 2564 อนุมัติ
3 60810011 นายวิธิรงค์ สุทธิกุล- 10 พฤษภาคม 2564 อนุมัติ