เมนูหลัก

รายชื่อนิสิต
วิทยาเขตบางแสน
ระดับการศึกษาปริญญาเอก ปกติ
คณะคณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตร5001005 : ปร.ด. (พยาบาลศาสตร์) หลักสูตร นานาชาติ ปรับปรุง 55 - ป.เอก
ปีการศึกษา 2559
ภาคการศึกษาที่ 3
เลขที่  รหัสประจำตัวชื่อเกียรตินิยมวันจบการศึกษาสถานะ
1 56810011 นางสาวสาวิตรี หลักทอง- 18 สิงหาคม 2560 อนุมัติ
2 56810012 นางแสงเดือน อภิรัตนวงศ์- 18 สิงหาคม 2560 อนุมัติ
3 56810176 MRS.IRMA NURBAETI- 18 สิงหาคม 2560 อนุมัติ