เมนูหลัก

รายชื่อนิสิต
วิทยาเขตบางแสน
ระดับการศึกษาปริญญาเอก เต็มเวลา
คณะคณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตร5001001 : พยาบาลศาสตร์ (Inter) - ป.เอก ปี 48
ปีการศึกษา 2556
ภาคการศึกษาที่ 0
เลขที่  รหัสประจำตัวชื่อเกียรตินิยมวันจบการศึกษาสถานะ
1 50810406 นางสาวรัชฎาภรณ์ จันทสุวรรณ์- 12 กรกฎาคม 2556 อนุมัติ
2 50810449 นางสาวมัณทนาวดี เมธาพัฒนะ- 12 กรกฎาคม 2556 อนุมัติ
3 52810190 MISSDANG TRAN NGOC THANH- 12 กรกฎาคม 2556 อนุมัติ