เมนูหลัก

รายชื่อนิสิต
วิทยาเขตบางแสน
ระดับการศึกษาปริญญาโท ไม่เต็มเวลา
คณะคณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตร4101182 : การพยาบาลอาชีวอนามัย - ป.โทพิเศษ (แผน ก) ปี 46
ปีการศึกษา 2556
ภาคการศึกษาที่ 0
เลขที่  รหัสประจำตัวชื่อเกียรตินิยมวันจบการศึกษาสถานะ
1 49920934 นางสาวนงเยาว์ พิทักษ์ศุริยะราช- 12 กรกฎาคม 2556 อนุมัติ
2 49924123 นายเกรียงไกร ผูกจิตร- 12 กรกฎาคม 2556 อนุมัติ
3 51920406 นางกนกอร เจริญผล- 12 กรกฎาคม 2556 อนุมัติ
4 51924411 นางสาวนพรัตน์ เที่ยงคำดี- 12 กรกฎาคม 2556 อนุมัติ