เมนูหลัก

รายชื่อนิสิต
วิทยาเขตบางแสน
ระดับการศึกษาปริญญาโท ไม่เต็มเวลา
คณะคณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตร4101181 : พย.ม. (การพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน) ปรับปรุง 49 - ป.โทพิเศษ (แผน ก)
ปีการศึกษา 2556
ภาคการศึกษาที่ 0
เลขที่  รหัสประจำตัวชื่อเกียรตินิยมวันจบการศึกษาสถานะ
1 49920781 นางเปรมจิตร์ ตันบุญยืน- 12 กรกฎาคม 2556 อนุมัติ
2 50920681 นางสาวสมอาด อุ่นไชย- 12 กรกฎาคม 2556 อนุมัติ
3 51920154 นางสาววรนุช วงษ์จำนงค์- 12 กรกฎาคม 2556 อนุมัติ
4 51920215 นางสมควร เฟ้นดี้- 12 กรกฎาคม 2556 อนุมัติ
5 51924060 นางญาตา แก่นเผือก- 12 กรกฎาคม 2556 อนุมัติ
6 51924176 นางวนิดา นาคศิลา- 12 กรกฎาคม 2556 อนุมัติ