เมนูหลัก

รายชื่อนิสิต
วิทยาเขตบางแสน
ระดับการศึกษาปริญญาโท ไม่เต็มเวลา
คณะคณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตร4101181 : พย.ม. (การพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน) ปรับปรุง 49 - ป.โทพิเศษ (แผน ก)
ปีการศึกษา 2555
ภาคการศึกษาที่ 0
เลขที่  รหัสประจำตัวชื่อเกียรตินิยมวันจบการศึกษาสถานะ
1 49924017 นางสาวน้องนุช ฆวีวงค์- 13 กรกฎาคม 2555 อนุมัติ
2 49924031 นางปภัสสร กิตติพีรชล- 22 มิถุนายน 2555 อนุมัติ
3 50920582 นางจุฑาวดี กมลพรมงคล- 6 มิถุนายน 2555 อนุมัติ
4 51924077 นายธวัช วิเชียรประภา- 22 มิถุนายน 2555 อนุมัติ