เมนูหลัก

รายชื่อนิสิต
วิทยาเขตบางแสน
ระดับการศึกษาปริญญาโท พิเศษ
คณะคณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตร4101181 : พย.ม. (การพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน) ปรับปรุง 49 - ป.โทพิเศษ (แผน ก)
ปีการศึกษา 2553
ภาคการศึกษาที่ 1
เลขที่  รหัสประจำตัวชื่อเกียรตินิยมวันจบการศึกษาสถานะ
1 49924024 นางสาวบรรเจิดลักษณ์ คีรีแลง- 19 พฤศจิกายน 2553 อนุมัติ
2 51920116 นายกมลภู ถนอมสัตย์- 19 พฤศจิกายน 2553 อนุมัติ