เมนูหลัก

รายชื่อนิสิต
วิทยาเขตบางแสน
ระดับการศึกษาปริญญาโท พิเศษ
คณะคณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตร4101181 : พย.ม. (การพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน) ปรับปรุง 49 - ป.โทพิเศษ (แผน ก)
ปีการศึกษา 2552
ภาคการศึกษาที่ 1
เลขที่  รหัสประจำตัวชื่อเกียรตินิยมวันจบการศึกษาสถานะ
1 49920774 นางปวีณา บุญเกิด- 27 พฤศจิกายน 2552 อนุมัติ
2 49920804 นางสาคร นันทโกวัฒน์- 27 พฤศจิกายน 2552 อนุมัติ
3 49924055 นางสาวพรพนิต ปวงนิยม- 27 พฤศจิกายน 2552 อนุมัติ