เมนูหลัก

รายชื่อนิสิต
วิทยาเขตบางแสน
ระดับการศึกษาปริญญาโท ไม่เต็มเวลา
คณะคณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตร4101156 : การบริหารการพยาบาล - ป.โทพิเศษ (แผน ข.) จังหวัดกาฬสินธุ์
ปีการศึกษา 2556
ภาคการศึกษาที่ 1
เลขที่  รหัสประจำตัวชื่อเกียรตินิยมวันจบการศึกษาสถานะ
1 53921077 นางกุสุมา เจริญโภคทรัพย์- 22 พฤศจิกายน 2556 อนุมัติ
2 53921104 นางเปล่งฉวี สกนธรัตน์- 22 พฤศจิกายน 2556 อนุมัติ
3 53921120 นางลัดดา อุปพงษ์- 22 พฤศจิกายน 2556 อนุมัติ