เมนูหลัก

รายชื่อนิสิต
วิทยาเขตบางแสน
ระดับการศึกษาปริญญาโท ไม่เต็มเวลา
คณะคณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตร4101137 : พย.ม. (การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช) - ป.โทพิเศษ (แผน ก.) ปี 46
ปีการศึกษา 2556
ภาคการศึกษาที่ 0
เลขที่  รหัสประจำตัวชื่อเกียรตินิยมวันจบการศึกษาสถานะ
1 49927285 นางน้ำทิพย์ สงวนบุญญพงษ์- 12 กรกฎาคม 2556 อนุมัติ
2 51960572 นางสาวอารีรัตน์ พะวินรัมย์- 12 กรกฎาคม 2556 อนุมัติ