เมนูหลัก

รายชื่อนิสิต
วิทยาเขตบางแสน
ระดับการศึกษาปริญญาโท ไม่เต็มเวลา
คณะคณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตร4101087 : การพยาบาลผู้สูงอายุ - ป.โทพิเศษ (แผน ข.) จังหวัดกาฬสินธุ์ เหมาจ่าย ปี 49
ปีการศึกษา 2556
ภาคการศึกษาที่ 0
เลขที่  รหัสประจำตัวชื่อเกียรตินิยมวันจบการศึกษาสถานะ
1 54920237 นางสาวฐาปณี ขุมดินพิทักษ์- 12 กรกฎาคม 2556 อนุมัติ
2 54920238 นางสาวณัฏฐภณิชา ดวงแสง- 12 กรกฎาคม 2556 อนุมัติ
3 54920241 นางนิภาภัคร์ คงเกียรติพันธุ์- 12 กรกฎาคม 2556 อนุมัติ
4 54920243 นางประครอง ประกิระนะ- 12 กรกฎาคม 2556 อนุมัติ
5 54920248 นางเยาวรัตน์ บูรภักดิ์- 12 กรกฎาคม 2556 อนุมัติ
6 54920251 นางสาวศิริญญา วิสัย- 12 กรกฎาคม 2556 อนุมัติ
7 54920254 นางสายทอง ภูแม่นเขียน- 12 กรกฎาคม 2556 อนุมัติ
8 54920255 นางสุดาทิพย์ ศรีจันทร์เติม- 12 กรกฎาคม 2556 อนุมัติ
9 54920256 นางสุพัฒนา อรุณไพร- 12 กรกฎาคม 2556 อนุมัติ
10 54920260 นางสาวอักษรภัค บัวศรี- 12 กรกฎาคม 2556 อนุมัติ
11 54920262 นางสาวอารีย์ ภูยาดาว- 12 กรกฎาคม 2556 อนุมัติ