เมนูหลัก

รายชื่อนิสิต
วิทยาเขตบางแสน
ระดับการศึกษาปริญญาโท พิเศษ
คณะคณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตร4101086 : การพยาบาลผู้สูงอายุ - ป.โทพิเศษ (แผน ก.) ปี 49
ปีการศึกษา 2558
ภาคการศึกษาที่ 1
เลขที่  รหัสประจำตัวชื่อเกียรตินิยมวันจบการศึกษาสถานะ
1 52921203 นางสาวปพิชญาลักษณ์ ตันดี- 22 มกราคม 2559 อนุมัติ
2 53921461 นางสาวจุไรรัตน์ ดือขุนทด- 24 ธันวาคม 2558 อนุมัติ
3 54920227 นางสุจิตรา บุญประสิทธิ์- 22 มกราคม 2559 อนุมัติ
4 54920231 นางอัญชณา ศรีชาญชัย- 22 มกราคม 2559 อนุมัติ