เมนูหลัก

รายชื่อนิสิต
วิทยาเขตบางแสน
ระดับการศึกษาปริญญาโท พิเศษ
คณะคณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตร4101085 : พย.ม. (การพยาบาลเวชปฏิบัติครอบครัว) - ป.โทพิเศษ (แผน ก.) ปี 48
ปีการศึกษา 2560
ภาคการศึกษาที่ 3
เลขที่  รหัสประจำตัวชื่อเกียรตินิยมวันจบการศึกษาสถานะ
1 54920266 นางสาวญณัช บัวศรี- 17 สิงหาคม 2561 อนุมัติ
2 54920269 พันจ่าเอกพงศ์พันธุ์ ผ่องดี- 17 สิงหาคม 2561 อนุมัติ
3 54920273 นางสาววัชรินทร์ ช่างประดับ- 17 สิงหาคม 2561 อนุมัติ
4 54920274 นางสาวศรีสวรินทร์ สินชัย- 17 สิงหาคม 2561 อนุมัติ