เมนูหลัก

รายชื่อนิสิต
วิทยาเขตบางแสน
ระดับการศึกษาปริญญาโท พิเศษ
คณะคณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตร4101085 : พย.ม. (การพยาบาลเวชปฏิบัติครอบครัว) - ป.โทพิเศษ (แผน ก.) ปี 48
ปีการศึกษา 2550
ภาคการศึกษาที่ 0
เลขที่  รหัสประจำตัวชื่อเกียรตินิยมวันจบการศึกษาสถานะ
1 47921780 นางสาวน้ำเพชร มาตาชนก- 29 มิถุนายน 2550 อนุมัติ
2 48924865 นางสาวอาทิตยา เพิ่มสุข- 13 กรกฎาคม 2550 อนุมัติ