เมนูหลัก

รายชื่อนิสิต
วิทยาเขตบางแสน
ระดับการศึกษาปริญญาโท พิเศษ
คณะคณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตร4101085 : พย.ม. (การพยาบาลเวชปฏิบัติครอบครัว) - ป.โทพิเศษ (แผน ก.) ปี 48
ปีการศึกษา 2550
ภาคการศึกษาที่ 1
เลขที่  รหัสประจำตัวชื่อเกียรตินิยมวันจบการศึกษาสถานะ
1 46921414 นางสาวสมศรี ทองนพคุณ- 28 พฤศจิกายน 2550 อนุมัติ
2 47921766 นางเนตรรัชนี ตั้งภาคภูมิ- 12 ตุลาคม 2550 อนุมัติ