เมนูหลัก

รายชื่อนิสิต
วิทยาเขตบางแสน
ระดับการศึกษาปริญญาโท พิเศษ
คณะคณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตร4101084 : การพยาบาลผู้ใหญ่ - ป.โทพิเศษ (แผน ก.) ศูนย์เรียนนครสวรรค์
ปีการศึกษา 2554
ภาคการศึกษาที่ 0
เลขที่  รหัสประจำตัวชื่อเกียรตินิยมวันจบการศึกษาสถานะ
1 47924736 นางรัชนก ทรงทรัพย์- 14 กรกฎาคม 2554 อนุมัติ
2 47924750 นางสาวรุ่งนภา ศักดิ์ตระกูล- 12 กรกฎาคม 2554 อนุมัติ
3 47924798 นางสาวศิริวรรณ บุญยืน- 14 กรกฎาคม 2554 อนุมัติ