เมนูหลัก

รายชื่อนิสิต
วิทยาเขตบางแสน
ระดับการศึกษาปริญญาโท ไม่เต็มเวลา
คณะคณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตร4101084 : การพยาบาลผู้ใหญ่ - ป.โทพิเศษ (แผน ก.) ศูนย์เรียนนครสวรรค์
ปีการศึกษา 2551
ภาคการศึกษาที่ 1
เลขที่  รหัสประจำตัวชื่อเกียรตินิยมวันจบการศึกษาสถานะ
1 47924675 นางสาวนวลจันทร์ ดิเรกวุฒิกุล- 17 พฤศจิกายน 2551 อนุมัติ
2 47924729 นางมลลดา สุวรรณเนกข์- 17 พฤศจิกายน 2551 อนุมัติ