เมนูหลัก

รายชื่อนิสิต
วิทยาเขตบางแสน
ระดับการศึกษาปริญญาโท พิเศษ
คณะคณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตร4101083 : พย.ม. (การพยาบาลผู้ใหญ่) - ป.โทพิเศษ (แผน ก.)
ปีการศึกษา 2558
ภาคการศึกษาที่ 3
เลขที่  รหัสประจำตัวชื่อเกียรตินิยมวันจบการศึกษาสถานะ
1 52920035 นางสาวหทัยกานต์ ห้องกระจก- 19 สิงหาคม 2559 อนุมัติ
2 52920250 นางสุมาลี สามัคคานนทการ- 19 สิงหาคม 2559 อนุมัติ
3 53921463 นางพัชรีย์ พรหมสิงห์- 19 สิงหาคม 2559 อนุมัติ