เมนูหลัก

รายชื่อนิสิต
วิทยาเขตบางแสน
ระดับการศึกษาปริญญาโท ไม่เต็มเวลา
คณะคณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตร4101083 : พย.ม. (การพยาบาลผู้ใหญ่) - ป.โทพิเศษ (แผน ก.)
ปีการศึกษา 2555
ภาคการศึกษาที่ 2
เลขที่  รหัสประจำตัวชื่อเกียรตินิยมวันจบการศึกษาสถานะ
1 49920873 นางสาววรุณย์พันธ์ มากบุญดี- 22 มกราคม 2556 อนุมัติ
2 50928892 นางสาวชื่นกมล ชมชื่น- 11 เมษายน 2556 อนุมัติ
3 50928893 นางสาวณิภา เดชอุดมไพศาล- 11 เมษายน 2556 อนุมัติ
4 52920030 นางปภาพสวีร์ เจริญพัฒนาภัค- 11 เมษายน 2556 อนุมัติ