เมนูหลัก

รายชื่อนิสิต
วิทยาเขตบางแสน
ระดับการศึกษาปริญญาโท ไม่เต็มเวลา
คณะคณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตร4101081 : การพยาบาลชุมชน - ป.โทพิเศษ (แผน ก.)
ปีการศึกษา 2548
ภาคการศึกษาที่ 0
เลขที่  รหัสประจำตัวชื่อเกียรตินิยมวันจบการศึกษาสถานะ
1 45922932 ร้อยเอกหญิงจิรวรรณ พนายิ่งไพศาล- 23 มิถุนายน 2548 อนุมัติ
2 45922954 นางปารวีร์ กุลรัตนาวิโรจน์- 15 กรกฎาคม 2548 อนุมัติ