เมนูหลัก

รายชื่อนิสิต
วิทยาเขตบางแสน
ระดับการศึกษาปริญญาโท พิเศษ
คณะคณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตร4101080 : การพยาบาลครอบครัว - ป.โทพิเศษ (แผน ก.)
ปีการศึกษา 2551
ภาคการศึกษาที่ 0
เลขที่  รหัสประจำตัวชื่อเกียรตินิยมวันจบการศึกษาสถานะ
1 45922840 นางสาวเลิศลักษณ์ ศรีวงค์ษา- 14 กรกฎาคม 2551 อนุมัติ
2 45922862 ร้อยเอกหญิงวราวรรณ จันทร์มล- 11 กรกฎาคม 2551 อนุมัติ