เมนูหลัก

รายชื่อนิสิต
วิทยาเขตบางแสน
ระดับการศึกษาปริญญาโท ไม่เต็มเวลา
คณะคณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตร4101080 : การพยาบาลครอบครัว - ป.โทพิเศษ (แผน ก.)
ปีการศึกษา 2548
ภาคการศึกษาที่ 1
เลขที่  รหัสประจำตัวชื่อเกียรตินิยมวันจบการศึกษาสถานะ
1 45922792 นางสาวเนตรลาวัณย์ เกิดหอม- 16 พฤศจิกายน 2548 อนุมัติ
2 45922895 นางสายสุนี ทองสัมฤทธิ์- 16 พฤศจิกายน 2548 อนุมัติ