เมนูหลัก

รายชื่อนิสิต
วิทยาเขตบางแสน
ระดับการศึกษาปริญญาโท พิเศษ
คณะคณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตร4101077 : พย.ม. (การบริหารการพยาบาล) ปรับปรุง 49 - ป.โท พิเศษ (แผน ก)
ปีการศึกษา 2558
ภาคการศึกษาที่ 2
เลขที่  รหัสประจำตัวชื่อเกียรตินิยมวันจบการศึกษาสถานะ
1 53920647 นางสาวลัดดาวัลย์ พุทธรักษา- 17 มิถุนายน 2559 อนุมัติ
2 54920198 นางสาวศุภานัน จอยจี๊ด- 17 มิถุนายน 2559 อนุมัติ