เมนูหลัก

รายชื่อนิสิต
วิทยาเขตบางแสน
ระดับการศึกษาปริญญาโท ไม่เต็มเวลา
คณะคณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตร4101077 : พย.ม. (การบริหารการพยาบาล) ปรับปรุง 49 - ป.โท พิเศษ (แผน ก)
ปีการศึกษา 2556
ภาคการศึกษาที่ 0
เลขที่  รหัสประจำตัวชื่อเกียรตินิยมวันจบการศึกษาสถานะ
1 49920590 นางกรองทิพย์ เจริญบูลย์วิวัฒน์- 12 กรกฎาคม 2556 อนุมัติ
2 49920613 นางสาวภัทราภรณ์ สุกาญจนาภรณ์- 12 กรกฎาคม 2556 อนุมัติ
3 49928721 นางจีราภา ปัญญากำพล- 12 กรกฎาคม 2556 อนุมัติ
4 49928722 นาวาตรีหญิงกัญญ์ณวัลย์ เดชโพธิ์แก้ว- 12 กรกฎาคม 2556 อนุมัติ
5 51920024 นางสาวดวงทรัพย์ วรรณประเวศ- 12 กรกฎาคม 2556 อนุมัติ
6 51920048 นางบุษบงค์ ตุ้มสวัสดิ์- 12 กรกฎาคม 2556 อนุมัติ
7 51924039 นางสาวสังวาลย์ สกะมณี- 12 กรกฎาคม 2556 อนุมัติ
8 51960577 นาวาตรีหญิงอนุสรา คงทน- 12 กรกฎาคม 2556 อนุมัติ
9 53920057 นางสาวอำไพย์ ขอพึ่ง- 12 กรกฎาคม 2556 อนุมัติ
10 53920648 นางวัชรา ขาวผ่อง- 12 กรกฎาคม 2556 อนุมัติ