เมนูหลัก

รายชื่อนิสิต
วิทยาเขตบางแสน
ระดับการศึกษาปริญญาโท พิเศษ
คณะคณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตร4101077 : พย.ม. (การบริหารการพยาบาล) ปรับปรุง 49 - ป.โท พิเศษ (แผน ก)
ปีการศึกษา 2550
ภาคการศึกษาที่ 0
เลขที่  รหัสประจำตัวชื่อเกียรตินิยมวันจบการศึกษาสถานะ
1 44920241 นางสาวปริญาภรณ์ พุ่มเจริญ- 29 มิถุนายน 2550 อนุมัติ
2 44920311 ร้อยเอกหญิงพัฑฒิดา สุภีสุทธิ์- 6 กรกฎาคม 2550 อนุมัติ