เมนูหลัก

รายชื่อนิสิต
วิทยาเขตบางแสน
ระดับการศึกษาปริญญาโท พิเศษ
คณะคณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตร4101077 : พย.ม. (การบริหารการพยาบาล) ปรับปรุง 49 - ป.โท พิเศษ (แผน ก)
ปีการศึกษา 2549
ภาคการศึกษาที่ 1
เลขที่  รหัสประจำตัวชื่อเกียรตินิยมวันจบการศึกษาสถานะ
1 46921333 นางสาววารีวรรณ คงชุ่ม- 27 กันยายน 2549 อนุมัติ
2 47921735 นางจุติมา พลายชุม- 23 พฤศจิกายน 2549 อนุมัติ
3 47921759 นางมณฑา อร่ามเลิศมงคล- 16 ตุลาคม 2549 อนุมัติ