เมนูหลัก

รายชื่อนิสิต
วิทยาเขตบางแสน
ระดับการศึกษาปริญญาโท พิเศษ
คณะคณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตร4101077 : พย.ม. (การบริหารการพยาบาล) ปรับปรุง 49 - ป.โท พิเศษ (แผน ก)
ปีการศึกษา 2547
ภาคการศึกษาที่ 2
เลขที่  รหัสประจำตัวชื่อเกียรตินิยมวันจบการศึกษาสถานะ
1 44920285 นางผ่องใส เจนศุภการ- 25 เมษายน 2548 อนุมัติ
2 45922633 นางสาววาสนา ชนะพลพัฒน์- 25 เมษายน 2548 อนุมัติ
3 45922644 เรือเอกหญิงสิริพร สังคะสุข- 17 มีนาคม 2548 อนุมัติ
4 45922736 นางสาวสุธิดา ประทุมราช- 25 เมษายน 2548 อนุมัติ