เมนูหลัก

รายชื่อนิสิต
วิทยาเขตบางแสน
ระดับการศึกษาปริญญาโท ไม่เต็มเวลา
คณะคณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตร4101077 : พย.ม. (การบริหารการพยาบาล) ปรับปรุง 49 - ป.โท พิเศษ (แผน ก)
ปีการศึกษา 2546
ภาคการศึกษาที่ 2
เลขที่  รหัสประจำตัวชื่อเกียรตินิยมวันจบการศึกษาสถานะ
1 44920115 นางประภาศรี สังข์ศรีทวงษ์- 18 มีนาคม 2547 อนุมัติ
2 44920344 นางวราภรณ์ วงค์พึ่ง- 22 เมษายน 2547 อนุมัติ
3 44920399 นางสาวอัญชลี ผ่องคำพันธุ์- 18 มีนาคม 2547 อนุมัติ