เมนูหลัก

รายชื่อนิสิต
วิทยาเขตบางแสน
ระดับการศึกษาปริญญาโท ไม่เต็มเวลา
คณะคณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตร4101023 : พย.ม. (การพยาบาลเด็ก) ปรับปรุง60-แบบ ก2 ไม่เต็มเวลา
ปีการศึกษา 2566
ภาคการศึกษาที่ 1
เลขที่  รหัสประจำตัวชื่อเกียรตินิยมวันจบการศึกษาสถานะ
1 63920388 นางสาวประภาพรรณ ขาวขำ- 20 กันยายน 2566 อนุมัติ