เมนูหลัก

รายชื่อนิสิต
วิทยาเขตบางแสน
ระดับการศึกษาปริญญาโท พิเศษ
คณะคณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตร4101020 : พย.ม. (การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต) - ปรับปรุง 60 ป.โทพิเศษ (แผน ก2) เหมาจ่าย
ปีการศึกษา 2563
ภาคการศึกษาที่ 1
เลขที่  รหัสประจำตัวชื่อเกียรตินิยมวันจบการศึกษาสถานะ
1 60920046 นางสาวนันนภัส แววกระโทก- 24 สิงหาคม 2563 อนุมัติ
2 61920143 นางสาวสุกัญญา แก่นงูเหลือม- 27 พฤศจิกายน 2563 อนุมัติ