เมนูหลัก

รายชื่อนิสิต
วิทยาเขตบางแสน
ระดับการศึกษาปริญญาโท พิเศษ
คณะคณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตร4101017 : พย.ม. (การพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน) ปรับปรุง 60 - ป.โทไม่เต็มเวลา (แผน ก2) เหมาจ่าย
ปีการศึกษา 2563
ภาคการศึกษาที่ 1
เลขที่  รหัสประจำตัวชื่อเกียรตินิยมวันจบการศึกษาสถานะ
1 60920036 นางสาวภัทราภรณ์ ปามุทา- 19 สิงหาคม 2563 อนุมัติ
2 60920039 นายฉัตรชัย พิมาทัย- 17 กันยายน 2563 อนุมัติ
3 60920052 นางสาวมลฤดี แก้วสีโส- 10 กันยายน 2563 อนุมัติ
4 60920056 นางสาวศิริลักษณ์ สุวรรณวงษ์- 27 พฤศจิกายน 2563 อนุมัติ