เมนูหลัก

รายชื่อนิสิต
วิทยาเขตบางแสน
ระดับการศึกษาปริญญาโท พิเศษ
คณะคณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตร4101015 : พย.ม. (การผดุงครรภ์) ปรับปรุง 55 -ป.โทไม่เต็มเวลา แผน ก เหมาจ่าย
ปีการศึกษา 2561
ภาคการศึกษาที่ 1
เลขที่  รหัสประจำตัวชื่อเกียรตินิยมวันจบการศึกษาสถานะ
1 58920060 นางสาวกฤษณี สุวรรณรัตน์- 27 กันยายน 2561 อนุมัติ
2 58920074 นางสาวสุกัญญา ตาแสงสา- 30 สิงหาคม 2561 อนุมัติ
3 58920243 ร้อยเอกหญิงจงสฤษฎ์ มั่นศิล- 22 ตุลาคม 2561 อนุมัติ