เมนูหลัก

รายชื่อนิสิต
วิทยาเขตบางแสน
ระดับการศึกษาปริญญาโท พิเศษ
คณะคณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตร4101014 : พย.ม. (การพยาบาลผู้สูงอายุ) ปรับปรุง 55 -ป.โท ไม่เต็มเวลา แผน ก
ปีการศึกษา 2563
ภาคการศึกษาที่ 3
เลขที่  รหัสประจำตัวชื่อเกียรตินิยมวันจบการศึกษาสถานะ
1 59920042 นางสาวกรองทอง แสงสว่าง- 1 มิถุนายน 2564 อนุมัติ
2 59920048 นายปัญจวัฒน์ จูมลี- 30 มิถุนายน 2564 อนุมัติ
3 59920053 นางสาวอรสา ปิ่นแก้ว- 21 มิถุนายน 2564 อนุมัติ
4 59920414 นางสาวพรรณพัชร สกุลทรงเดช- 28 มิถุนายน 2564 อนุมัติ
5 59920415 นางสาวกุลวรรณ ศิรินาม- 5 กรกฎาคม 2564 อนุมัติ