เมนูหลัก

รายชื่อนิสิต
วิทยาเขตบางแสน
ระดับการศึกษาปริญญาโท ไม่เต็มเวลา
คณะคณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตร4101014 : พย.ม. (การพยาบาลผู้สูงอายุ)ปรับปรุง55-แบบ ก2 ไม่เต็มเวลา
ปีการศึกษา 2561
ภาคการศึกษาที่ 3
เลขที่  รหัสประจำตัวชื่อเกียรตินิยมวันจบการศึกษาสถานะ
1 58920233 นางสาวพรรณงาม วรรณพฤกษ์- 1 กรกฎาคม 2562 อนุมัติ
2 58920235 นางลลิดา ปักเขมายัง- 1 กรกฎาคม 2562 อนุมัติ
3 59920044 เรือตรีหญิงกานดา มั่นคง- 5 สิงหาคม 2562 อนุมัติ
4 59920416 นางสาวมุขจรินทร์ สมคิด- 1 กรกฎาคม 2562 อนุมัติ