เมนูหลัก

รายชื่อนิสิต
วิทยาเขตบางแสน
ระดับการศึกษาปริญญาโท ไม่เต็มเวลา
คณะคณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตร4101003 : พย.ม. (การพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน)ปรับปรุง54-แบบ ก2 พิเศษ
ปีการศึกษา 2561
ภาคการศึกษาที่ 3
เลขที่  รหัสประจำตัวชื่อเกียรตินิยมวันจบการศึกษาสถานะ
1 55920223 นางธัญพัฒน ฤทธิผล- 4 กรกฎาคม 2562 อนุมัติ
2 55920224 นางบุษบา อภัยพิม- 12 กรกฎาคม 2562 อนุมัติ
3 55920225 นางพัสนียา พุ่มจันทร์- 1 กรกฎาคม 2562 อนุมัติ
4 55920552 นางสาวสาวิตรี อ่อนจันทร์- 19 มิถุนายน 2562 อนุมัติ