เมนูหลัก

รายชื่อนิสิต
วิทยาเขตบางแสน
ระดับการศึกษาปริญญาโท เต็มเวลา
คณะคณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตร4001083 : การพยาบาลผู้ใหญ่ - ป.โท (แผน ก.) ปี 49
ปีการศึกษา 2556
ภาคการศึกษาที่ 0
เลขที่  รหัสประจำตัวชื่อเกียรตินิยมวันจบการศึกษาสถานะ
1 53910020 นางสาวเดือน ฟองหิรัญรัตน์- 12 กรกฎาคม 2556 อนุมัติ
2 53910025 นางสาวสมฤดี ดีนวนพะเนา- 12 กรกฎาคม 2556 อนุมัติ