เมนูหลัก

รายชื่อนิสิต
วิทยาเขตบางแสน
ระดับการศึกษาปริญญาโท เต็มเวลา
คณะคณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตร4001083 : การพยาบาลผู้ใหญ่ - ป.โท (แผน ก.) ปี 49
ปีการศึกษา 2555
ภาคการศึกษาที่ 0
เลขที่  รหัสประจำตัวชื่อเกียรตินิยมวันจบการศึกษาสถานะ
1 50910255 นางสาวสราญ ฟางทสวัสดิ์- 13 กรกฎาคม 2555 อนุมัติ
2 51910261 นาวาตรีหญิงวิมล มากขุนทด- 22 มิถุนายน 2555 อนุมัติ
3 51910308 นางสาวสุพาภร วังคะวิง- 13 กรกฎาคม 2555 อนุมัติ