เมนูหลัก

รายชื่อนิสิต
วิทยาเขตบางแสน
ระดับการศึกษาปริญญาโท เต็มเวลา
คณะคณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตร4001082 : การพยาบาลผู้สูงอายุ - ป.โท (แผน ก) ปี 49
ปีการศึกษา 2555
ภาคการศึกษาที่ 1
เลขที่  รหัสประจำตัวชื่อเกียรตินิยมวันจบการศึกษาสถานะ
1 52910096 นายคุณัสปกรณ์ มัคคัปผลานนท์- 16 พฤศจิกายน 2555 อนุมัติ
2 52910099 นางสาวสุฑารัตน์ ชูรส- 24 สิงหาคม 2555 อนุมัติ