เมนูหลัก

รายชื่อนิสิต
วิทยาเขตบางแสน
ระดับการศึกษาปริญญาโท เต็มเวลา
คณะคณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตร4001082 : การพยาบาลผู้สูงอายุ - ป.โท (แผน ก) ปี 49
ปีการศึกษา 2555
ภาคการศึกษาที่ 0
เลขที่  รหัสประจำตัวชื่อเกียรตินิยมวันจบการศึกษาสถานะ
1 50912174 นางสาวสุนีย์ หอยทอง- 13 กรกฎาคม 2555 อนุมัติ
2 52910098 นายวัฒนพล ติ่งซุ่ยกุล บัวแก้ว- 22 มิถุนายน 2555 อนุมัติ