เมนูหลัก

รายชื่อนิสิต
วิทยาเขตบางแสน
ระดับการศึกษาปริญญาโท เต็มเวลา
คณะคณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตร4001082 : การพยาบาลผู้สูงอายุ - ป.โท (แผน ก) ปี 49
ปีการศึกษา 2546
ภาคการศึกษาที่ 1
เลขที่  รหัสประจำตัวชื่อเกียรตินิยมวันจบการศึกษาสถานะ
1 41911165 นายกุศล กีบาง- 20 พฤศจิกายน 2546 อนุมัติ
2 41911187 นางบุญศรี พันธ์พิริยะ- 20 พฤศจิกายน 2546 อนุมัติ
3 41911198 นางสาวเบ็ญจมาศ พร้อมเพรียง- 20 พฤศจิกายน 2546 อนุมัติ
4 41911202 นางสาวอุษา เอี่ยมสังข์- 20 พฤศจิกายน 2546 อนุมัติ