เมนูหลัก

รายชื่อนิสิต
วิทยาเขตบางแสน
ระดับการศึกษาปริญญาโท ปกติ
คณะคณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตร4001082 : การพยาบาลผู้สูงอายุ - ป.โท (แผน ก) ปี 49
ปีการศึกษา 2543
ภาคการศึกษาที่ 0
เลขที่  รหัสประจำตัวชื่อเกียรตินิยมวันจบการศึกษาสถานะ
1 40910952 นางสาวชมนาด สุ่มเงิน- 15 มิถุนายน 2543 อนุมัติ
2 40910974 นางสาวสายนาท พลไชโย- 15 มิถุนายน 2543 อนุมัติ