เมนูหลัก

รายชื่อนิสิต
วิทยาเขตบางแสน
ระดับการศึกษาปริญญาโท เต็มเวลา
คณะคณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตร4001081 : การพยาบาลชุมชน - ป.โท (แผน ก)
ปีการศึกษา 2548
ภาคการศึกษาที่ 0
เลขที่  รหัสประจำตัวชื่อเกียรตินิยมวันจบการศึกษาสถานะ
1 45912083 นางสาวศศิมา วัฒนา- 15 กรกฎาคม 2548 อนุมัติ
2 45912094 นางสาวสุภาภรณ์ วรอรุณ- 15 กรกฎาคม 2548 อนุมัติ