เมนูหลัก

รายชื่อนิสิต
วิทยาเขตบางแสน
ระดับการศึกษาปริญญาโท ปกติ
คณะคณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตร4001080 : การพยาบาลครอบครัว - ป.โท (แผน ก)
ปีการศึกษา 2549
ภาคการศึกษาที่ 2
เลขที่  รหัสประจำตัวชื่อเกียรตินิยมวันจบการศึกษาสถานะ
1 45911435 นางปฤษณพร ศิริจรรยา- 13 กรกฎาคม 2550 อนุมัติ
2 45911446 นางสาวจันทิมา ชินสร้อย- 30 พฤษภาคม 2550 อนุมัติ
3 45911468 นางสาวปริศนา ยิ่งราษฎร์สุข- 13 กรกฎาคม 2550 อนุมัติ
4 45911480 นางสาววรางคณา อุไรวงษ์- 13 กรกฎาคม 2550 อนุมัติ
5 45911491 นางสรนา มงคล- 6 กรกฎาคม 2550 อนุมัติ
6 45911505 นางสาวอินทิรา ลิ่มเชย- 13 กรกฎาคม 2550 อนุมัติ