เมนูหลัก

รายชื่อนิสิต
วิทยาเขตบางแสน
ระดับการศึกษาปริญญาโท เต็มเวลา
คณะคณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตร4001080 : การพยาบาลครอบครัว - ป.โท (แผน ก)
ปีการศึกษา 2548
ภาคการศึกษาที่ 1
เลขที่  รหัสประจำตัวชื่อเกียรตินิยมวันจบการศึกษาสถานะ
1 43911503 นางจารุณี กาญจนกัณโห- 16 พฤศจิกายน 2548 อนุมัติ
2 43911628 นางสิริลักษณ์ อุ่ยเจริญ- 16 พฤศจิกายน 2548 อนุมัติ