เมนูหลัก

รายชื่อนิสิต
วิทยาเขตบางแสน
ระดับการศึกษาปริญญาโท เต็มเวลา
คณะคณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตร4001079 : พย.ม. (การพยาบาลเด็ก) ใหม่ 49 - ป.โท (แผน ก)
ปีการศึกษา 2556
ภาคการศึกษาที่ 1
เลขที่  รหัสประจำตัวชื่อเกียรตินิยมวันจบการศึกษาสถานะ
1 52910018 นางสาวกรรนิกา บัญญัติ- 22 พฤศจิกายน 2556 อนุมัติ
2 52910106 นางสาวณัฐนิชา ศรีละมัย- 22 พฤศจิกายน 2556 อนุมัติ