เมนูหลัก

รายชื่อนิสิต
วิทยาเขตบางแสน
ระดับการศึกษาปริญญาโท ปกติ
คณะคณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตร4001079 : พย.ม. (การพยาบาลเด็ก) ใหม่ 49 - ป.โท (แผน ก)
ปีการศึกษา 2555
ภาคการศึกษาที่ 0
เลขที่  รหัสประจำตัวชื่อเกียรตินิยมวันจบการศึกษาสถานะ
1 51912913 นางสาวพรฤทัย พุ่มลำเจียก- 22 มิถุนายน 2555 อนุมัติ
2 52910017 นางสาวกนกกาญจน์ เมฆอนันต์ธวัช- 13 กรกฎาคม 2555 อนุมัติ
3 52910019 นางสาวรุ่งนพนันท์ เขียวสุประเสริฐ- 22 มิถุนายน 2555 อนุมัติ