เมนูหลัก

รายชื่อนิสิต
วิทยาเขตบางแสน
ระดับการศึกษาปริญญาโท เต็มเวลา
คณะคณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตร4001017 : พย.ม. (นานาชาติ) ปรับปรุง60-แบบ ก2 เต็มเวลา Nursing Administration Pathwayกลุ่มการบริหารการพยาบาล
ปีการศึกษา 2563
ภาคการศึกษาที่ 1
เลขที่  รหัสประจำตัวชื่อเกียรตินิยมวันจบการศึกษาสถานะ
1 61910053 Ms.TSHERING CHEKI- 27 พฤศจิกายน 2563 อนุมัติ